PROJEKTY


ŠKOLNÍ ASISTENT-PERSONÁLNÍ PODPORA SVČ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta střediskům volného času. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.

VYUŽITÍ ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ V SVČ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.


Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí cílových skupin v oblasti všeobecné složky vzdělávání, se zaměřením na rozvoj čtenářské, matematické, finanční gramotnosti a sociálních a občanských kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Naplňujeme tím povinně volitelnou aktivitu I. "Podpora funkční gramotnosti žáků se SVP v oborech SŠ bez maturitní zkoušky". Pro naplnění stanoveného cíle jsme si zvolili metodu akčního výzkumu, metodu systematické reflexe pedagogické praxe.

Cílem projektu je nalézt a pilotně ověřit vhodné formy a metody práce pro žáky se SVP středních škol bez maturitní zkoušky v oblasti všeobecných složek vzdělání - funkční gramotnosti a sociálních a občanských kompetencí a komplexního sociálního rozvoje. Formou akčního výzkumu zapojit pedagogy do systematické reflexe pedagogické činnosti v oblastech funkčních gramotností a sociálních a občanských kompetencí, k tvorbě a ověření smysluplných vzdělávacích programů, odpovídajících požadavkům spokojenému životu absolventů v reálném životě a naplnění požadavků zaměstnavatelů k sociální zdatnosti budoucích zaměstnanců, s respektováním mentální úrovně žáků. Popíšeme současné formy práce s cílovou skupinou v uvedených školách, vyhodnotíme úspěšnost těchto forem a metod, inovujeme nebo vytvoříme nové vhodné metody práce se žáky se SVP středních škol bez maturitní zkoušky.

Zapojíme učitele odborných a všeobecných předmětů ve školách do akčního výzkumu a využijeme jejich odborných, pedagogických a společenských kompetencí k tvorbě fungujících metod v systému vzdělávání, s důrazem na uplatnění se absolventů na v osobním a společenském životě a v zaměstnání. Zjištěními a ověřením inovovaných metod chceme přispět k doplnění nebo změně problematických oblastí vzdělávání u oborů středních škol bez maturitní zkoušky.

METODIKY VYTVOŘENÉ V RÁMCI PROJEKTU KE STAŽENÍ

METODIKA VÝUKY ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI pro 1. ročník

METODIKA VÝUKY ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI pro 2. ročník 

METODIKA VÝUKY ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI pro 3. ročník 

METODIKA VÝUKY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI pro 1. ročník 

METODIKA VÝUKY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI pro 2. ročník 

METODIKA VÝUKY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI pro 3. ročník 

METODIKA VÝUKY ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ pro 1. ročník  

METODIKA VÝUKY ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ pro 2. ročník  

METODIKA VÝUKY ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ pro 3. ročník  

METODIKA VÝUKY MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI pro 1. ročník  

METODIKA VÝUKY MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI pro 2. ročník  

METODIKA VÝUKY MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI pro 3. ročník  

Výchovně vzdělávací program TEĎ UŽ VÍM, CO CHCI

Výchovně vzdělávací program TEĎ UŽ VÍM, CO POTŘEBUJI

METODICKÁ VIDEA

EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT

AZ KVÍZ SLOVESA

ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTU

SLEVY A KLAMAVÁ NABÍDKA

FORMY PENĚZ

CENOVÁ STRATEGIE

PŘEVODY JEDNOTEK OBJEMU

OBSAH OBDELNÍKU

ČTENÍ GRAFU

TEMPERAMENT

VŮLE SNAHA NĚČEHO DOSÁHNOUT

POROZUMĚNÍ MEZILIDSKÝM KONFLIKTŮM

KOMUNIKOVAT JE NORMÁLNÍ

EMOCE